Tietosuojaseloste

Puheterapia Leena Luukkonen Oy:n tietosuojakäytäntö

Tämä asiakirja sisältää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti rekisteröidylle toimitettavat tiedot.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Puheterapia Leena Luukkonen Oy

Y-tunnus: 3312454-4

www.leenaluukkonen.fi

puheterapia@leenaluukkonen.fi

050 5394194

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste sekä vastaanottoryhmät

Henkilötietoja käsittelyn peruste ja tarkoitus on potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (1992/785) mukaisen potilas- ja asiakasrekisterin ylläpitäminen: EU:n yleinen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c) alakohta (käsittely on tarpeen rekisteröidyn lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi). Muiden henkilötietojen osalta käsittelyperuste on asetuksen 6 artiklan 1 b alakohta (käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi).

Puheterapia Leena Luukkonen Oy tuottaa Kelalle puheterapiapalveluita vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Asiakasrekisterin tarkoitus on kerätä tietoa kuntoutuksen suunnittelua, toteutusta ja seurantaa sekä laskutusta varten. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 599/1994 16 §:n mukaan ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 785/1992 12 §:n perusteella puheterapeutti on velvollinen pitämään potilasasiakirjoja. Puheterapia-asiakkaiden henkilötietoja käsitellään siis asiakassuhteen muodostaman oikeutetun edun perusteella. Puheterapeutti voi käsitellä henkilötietoja myös sopimuksen täytäntöön panemiseksi, kun asiakas on tehnyt sopimuksen puheterapiasta sekä asiakkaan suostumuksen perusteella. Henkilötietojen käsittely voi perustua myös lakisääteiseen velvoitteeseen esimerkiksi tallennettaessa tietoja potilasrekisteriin tai siirrettäessä viranomaisille. Velvoitteet voivat perustua muun muassa lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 sekä lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007.

Potilasrekisteriin kuuluvat mm. potilaan nimi, henkilötunnus, kotiosoite, muut yhteystiedot sekä kaikki hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, laadittuja tai saapuneita asiakirjoja taikka teknisiä tallenteita, jotka sisältävät asiakkaan terveydentilaa koskevia tai muita henkilökohtaisia tietoja. Näin kerättyjä tietoja käytetään terveydenhuollon palveluiden tuottamiseen ja siihen kiinteästi liittyviin toimintoihin. Asiakkaan yhteystietoja voidaan käyttää lain sallimalla tavalla myös palveluiden markkinointiin. Sähköinen suoramarkkinointi kuluttaja-asiakkaalle edellyttää erillistä suostumusta.

Rekisterinpitäjä saa kuntoutuksen toteuttamiseen liittyvää tietoa ja potilasasiakirjoja lähettävältä taholta ja/tai kuntoutujalta itseltään. Tällaisia asiakirjoja ovat mm. maksusitoumukset, kuntoutussuunnitelmat, yhteenvedot, palautteet ja lähetteet. Asiakkaan ja/tai tämän huoltajan antaman suostumuksen perusteella voidaan kuntoutuksen kannalta tarpeellista tietoa hankkia myös muilta tahoilta, esimerkiksi terveydenhuollosta, koulusta tai päivähoidosta.

Rekisterinpitäjä voi käyttää potilastietojen käsittelyssä alihankkijoita, kuten sähköisiä potilastietojärjestelmiä tuottavia yrityksiä tai muita terveydenhuollon palveluntuottajia. Tällöin sopimuskumppanin kanssa laaditaan EU:n tietosuoja-asetuksen 28 artiklan ja potilasasiakirja-asetuksen (298/2009) 5 §:n edellyttämä sopimus henkilötietojen käsittelystä.

Potilastiedot ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden piirissä (Potilaslaki 13 §, 14 § ja rikoslain 38 luvun 1 ja 2 §). Potilastietoja ei luovuteta sivullisille ilman lakiin perustuvaa syytä tai asiakkaan nimenomaista ja erikseen saatua kirjallista suostumusta. Sivullisella tarkoitetaan muita kuin asianomaisessa toimintayksikössä tai sen toimeksiannosta potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvia henkilöitä.

Pääsääntöisesti kuntoutuspalaute annetaan asiakkaalle tai tämän huoltajalle/lähiomaiselle, kuntoutussuunnitelman laatineelle taholle (esim. erikoissairaanhoidon yksikkö, kehitysvammahuolto) sekä kuntoutuksen kustantavalle taholle eli Kelaan. Ilman asiakkaan kirjallista suostumusta potilasasiakirjoja ei luovuteta muutoin kolmansille osapuolille. Rekisterinpitäjä on velvollinen antamaan Kelan kuntoutuspalveluiden järjestämistä, laadun valvontaa ja arviointia varten välttämättömät tiedot auditoijille (Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 59 §).

Henkilötietojen säilytysaika

Potilastietoja säilytetään niin pitkään kuin laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä sen perusteella annettu potilasasiakirja-asetus (94/2022) edellyttävät. Pääsääntöisesti potilastietoja säilytetään asetuksen mukaisesti 12 vuotta potilaan kuolemasta, tai mikäli kuolemasta ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus pyytää sinusta kerättyjä tietoja nähtäville sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista tai pyytää käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa tietojen käsittelyä. Mikäli kyseessä on sähköisesti tuotettu tieto jonka käsittely ei perustu lakiin, on sinulle myös oikeus saada sinusta kerätyt tiedot siirretyksi sähköisesti järjestelmästä toiseen.

Siltä osin kuin tietojen säilytys perustuu lakiin, ei rekisteröidyllä ole oikeutta vaatia potilastietoja poistettavaksi tai oikeutta vastustaa tietojen lakisääteistä käsittelyä tietosuoja-asetuksen sallimalla tavalla. Hoidon yhteydessä annettavat pakolliset tiedot on lueteltu yllä viitatun STM:n potilasasiakirja-asetuksen 10 §:ssä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Potilastietojen käsittely ei perustu rekisteröidyn suostumukseen, vaan on rekisterinpitäjän lakisääteinen velvollisuus. Milloin (muiden kuin lakisääteisten potilas-) tietojen käsittely perustuu suostumukseen, on sinulla rekisteröitynä oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vielä kuitenkaan lopeta henkilötietojen käsittelyä, mikäli käsittelylle on muu tietosuoja-asetuksen 6 artiklassa mainittu tai lainsäädännöllä säädetty peruste.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tehdä tietojesi käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle. Toimivaltainen valvontaviranomainen Suomessa on tietosuojavaltuutetun toimisto www.tietosuoja.fi

Henkilötietojen antaminen on palvelun suorittamisen lakisääteinen edellytys

Henkilötietojen antaminen on terveydenhuollon palveluiden antamisen edellytys ja perustuu potilaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin ja asetukseen. Rekisteriin tallennetaan henkilötiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, henkilötunnus, lähiomainen/alaikäisen asiakkaan huoltaja), kuntoutuspäätökset/maksusitoumukset, kuntoutussuunnitelmat, kuntoutusjakson tavoitteet ja arvioinnit, testilomakkeet, kuntoutuskäyntien kirjaamiset sekä käynteihin liittyvät valokuvat ja videot, terapiapalautteet/lausunnot sekä muiden asiakkaan kanssa työskentelevien sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden nimi- ja yhteystieoja.

Potilastietojen tallentamisesta lakisääteiseen kansalliseen Kanta-arkistoon informoidaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (784/2021) edellyttämällä tavalla. Annettu Kanta-informointi kirjataan myös suoraan Kanta-palveluihin erikseen tämän palveluntuottajan potilasrekisteristä.

Automaattinen päätöksenteko tai profilointi

Rekisterinpitäjän hallinnoimien henkilötietojen käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Tietojen käyttötarkoituksen muutoksesta on ilmoitettava asiakkaalle

Jos rekisterinpitäjä aikoo käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötiedot alun perin kerättiin, on rekisterinpitäjän tietosuoja-asetuksen mukaisesti ilmoitettava rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä tästä muusta tarkoituksesta ja annettava kaikki asiaankuuluvat lisätiedot tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tämän lisäksi on huomioitava, että lakisääteisten potilastietojen käyttötarkoituksen on muutoksen jälkeenkin oltava potilassalaisuutta koskevan lainsäädännön sallimat.