Mitä on puheterapia?


Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka kuuluu sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon piiriin. Mikäli asiakas täyttää vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kriteerit, voi hän saada Kelan järjestämää kuntoutusta. Tällöin hoitava taho (esim. erikoissairaanhoidon yksikkö tai terveyskeskus) tekee kuntoutussuunnitelman ja Kela ostaa kuntoutuksen yksityiseltä palveluntuottajalta. Puheterapia Leena Luukkonen Oy on Kelan palveluntuottaja 1.1.2023 lähtien.


Puheterapian avulla pyritään vahvistamaan asiakkaan toimintakykyä kuntouttamalla vuorovaikutukseen, puheeseen, kieleen ja syömiseen/nielemiseen liittyviä toimintoja. Näiden toimintojen kehittymisessä voi olla viivettä tai ne voivat heikentyä erilaisten sairauksien tai vammojen johdosta. Puheterapiassa harjoiteltavia osa-alueita ovat mm. puhemotoriikka (äänteiden ja äänneyhdistelmien tuottaminen) ja oraalimotoriikka (esim. syöminen ja nieleminen), kertominen, sanasto, lauseen muodostus, vuorovaikutustaidot, puheen ymmärtäminen sekä puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot (esim. kuvat, tukiviittomat).

Hauskaa oppimista ympäristö ja voimavarat huomioiden

Kuntoutussuunnitelma tehdään aina asiakkaan ja hänen arkiympäristönsä yksilölliset tarpeet huomioiden. Lasten puheterapiassa oppiminen tapahtuu leikin ja pelien lomassa. Oppiminen on tehokkainta silloin, kun pidetään hauskaa! Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa on aina osa kuntoutusta ja sen suunnittelua. Arjessa tapahtuva harjoittelu on merkittävässä roolissa tuloksellisessa kuntoutuksessa. Kotiharjoitteet mietitään perheen voimavarat huomioiden ja ne pyritään saamaan osaksi arkea. Kommunikoinnin tukena käytän nopeaa piirtämistä, tukiviittomia ja kuvia sekä kommunikointitauluja, -kansioita ja -sovelluksia.